فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

دانلود پاورپوینت با موضوع زهکشی خاک و قنات ها

دانلود پاورپوینت با موضوع زهکشی خاک و قنات ها

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با نرم افزار Epanet

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با نرم افزار Epanet

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع ریزگردها

دانلود پاورپوینت با موضوع ریزگردها

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع سازه های تقاطعی (سیفون معکوس)

دانلود پاورپوینت با موضوع سازه های تقاطعی (سیفون معکوس)

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تغذیه مصنوعی

دانلود پاورپوینت تغذیه مصنوعی

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روش های استحصال آب باران

دانلود پاورپوینت با موضوع روش های استحصال آب باران

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بادشکن و کاهش سرعت باد

دانلود پاورپوینت بادشکن و کاهش سرعت باد

قیمت : 6,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بندهای خاکی با هدف حفظ آب

دانلود پاورپوینت بندهای خاکی با هدف حفظ آب

قیمت : 6,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل